நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே – Namaskaram Devane- Lyrics

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே
நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

1. மலர்களை படைத்தவரே நமஸ்காரமே -2
மலைகளை உடைத்தவரே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

2. புயல்காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே -2
போர்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

3. எரிகோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே -2
எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

4. வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே -2
பற்றியே எரிபவரே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

5. எனக்குள்ளே இருப்பவரே நமஸ்காரமே-2
யெகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

6. எலியாவை எடுத்தவரே நமஸ்காரமே -2
எலிசாவை கொடுத்தவரே நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்

7. குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே -2
வியாதியை நக்கினர் நமஸ்காரமே -2 – நமஸ்காரம்
……………………………………………………………………………………….
Namaskaram Devane
namaskaaram thaevanae namaskaaramae
namaskaaram thaevanae namaskaaramae

1. malarkalai pataiththavarae namaskaaramae -2
malaikalai utaiththavarae namaskaaramae -2 – namaskaaram

2. puyalkaattaை thaduththavarae namaskaaramae -2
paeாrpatai amaiththavarae namaskaaramae -2 – namaskaaram

3. erikaeாvai itiththavarae namaskaaramae -2
ekipthai ventavarae namaskaaramae -2 – namaskaaram

4. vettiyai tharupavarae namaskaaramae -2
pattiyae eripavarae namaskaaramae -2 – namaskaaram

5. enakkullae iruppavarae namaskaaramae-2
yekaeாvaa theyvamae namaskaaramae -2 – namaskaaram

6. eliyaavai eduththavarae namaskaaramae -2
elisaavai keாduththavarae namaskaaramae -2 – namaskaaram

7. kurudarai theாttavarae namaskaaramae -2
viyaathiyai nakkinar namaskaaramae -2 – namaskaaram

Leave a Reply