fbpx

Anbu Kooruvaen | அன்பு கூறுவேன்

அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய்
ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய்

முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்
முழு பெலத்தோடு அன்புகூறுவேன்
ஆராதனை ஆராதனை – 2

எபிநேசரே எபிநேசரே
இதுவரையில் உதவினீரே – உம்மை

எல்ரோயி எல்ரோயி
என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா – உம்மை

யேகோவா ராப்பா யேகோவா ராப்பா
சுகதநதீரே நன்றி ஐயா – உம்மை

Tags:
error: Content is protected !!
ADS
ADS
ADS