Vaazhththugirom Vanangugirom | வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்
போற்றுகிறோம் தேவா….. ஆ …. ஆ….

இலவசமாய் கிருபையினால்
நீதிமானாக்கிவிட்டீர்  – ஐயா

ஆவியினால் வார்த்தையினால்
மறுபடி பிறக்கச் செய்தீர்  – என்னை

உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம்
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் – ஐயா

உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றோம்
பிரகாசம் அடைகின்றோம் – ஐயா

அற்புதமே அதிசயமே
ஆலோசனைக் கர்த்தரே – என்றும்

உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வோம்
ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே – ஐயா